HetOntslag.nl - specialisten in ontslagzaken
juridisch advies
  • 7 dagen per week bereikbaar
  • ook 's avonds

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht regelt alle zaken met betrekking tot de rechten en plichten over de verhouding tussen een werkgever en een werknemer. Een werknemer is een persoon die arbeid verricht ten behoeve van een ander tegenover een bepaalde loon. Een ander, dus de werkgever, kan een persoon, bedrijf of een organisatie zijn. Werkgever en werknemer verbinden zich op basis van een arbeidscontract. Waarin onder andere wordt geregeld onder welke voorwaarden de werknemer in dienst treedt en welke werkzaamheden hij zal uitvoeren bij de werkgever.

Wat houdt het arbeidsrecht in en waarom is kennis hiervan belangrijk?

Kennis van het arbeidsrecht is van belang voor zowel werknemers als werkgevers. Zo kan het voorkomen dat u, als werknemer zijnde, plotseling ontslagen wordt. Wat gebeurt er dan? Mag de werkgever u zomaar ontslaan? En wat als u een aantal maanden ziek bent en niet kunt werken, wordt uw salaris dan doorbetaald? Kennis van het ontslagrecht, wat bij het arbeidsrecht hoort, maar ook omtrent de regels bij ziekte zijn dan van cruciaal belang!

Arbeidsrecht regelt dus de rechten en plichten omtrent de verhouding tussen een werkgever en een werknemer. Een werknemer verbindt zich op basis van een arbeidscontract met een werkgever om, gedurende een bepaalde tijd arbeid te verrichten, tegen een bepaalde loon. Op het moment dat er, gedurende deze rechtsverband, problemen ontstaan is het verstandig om contact op te nemen met een van onze juridische klantadviseurs. Zij bespreken met u uw situatie en aan de hand daarvan wordt u geadviseerd. Indien er een situatie speelt waarbij er een arbeidsrecht advocaat te pas moet komen, brengen zij u daarmee in contact. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met uw wensen.

Wetten en regels

Boek 7 titel 10 van het Burgerlijk Wetboek

De belangrijkste regels van het arbeidsrecht staan in het Burgerlijk Wetboek. Boek 7 titel 10 van het Burgerlijk Wetboek bevat arbeidsrechtelijke regels. Denk aan bepalingen over de arbeidscontract, rechten en plichten waaraan zowel werkgevers als werknemers zich moeten houden, zie hier enkele belangrijke subjecten:
o arbeidsovereenkomst (art. 7:610 BW)
o rechtsvermoeden van arbeidsomvang (art. 7:610b BW)
o goed werkgeverschap (art. 7:611 BW)
o proeftijd (art. 7:652 BW)
o inhoud arbeidsovereenkomst (art. 655 BW)
o opzegverboden (art. 7:670 BW)

Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945

De regels omtrent het ontslag via het UWV staan vermeld in het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945. Een ontslagprocedure via het UWV houdt in dat toestemming wordt gevraagd aan het UWV voor het ontslag van een of meerdere werknemers. In dit besluit wordt geregeld dat de werkgever voor het ontslag een ontslagvergunning nodig heeft.

Wetgeving gelijke behandeling

Onze Grondwet begint met een bepaling waarbij discriminatie verboden wordt verklaard. Navolgend zijn er groot aantal wetten gekomen waarin dit verbod wordt uitgewerkt. Omdat de werkgever te maken krijgt met verschillende soorten werknemers is het van belang dat hij zich houd aan bepaalde regels omtrent discriminatie. De volgende wetten zijn daarom van belang voor de werkgever:
o Wet onderscheid arbeidsduur
o Wet onderscheid bepaalde en onbepaalde tijd
o Algemene wet gelijke behandeling
o Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen
o Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid
o Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

In deze wet worden de vereisten vastgesteld omtrent het minimumloon en de minimumvakantiebijslag. De werkgever moet ten minste het minimumloon betalen aan werknemers tussen de 22 jaar en de AOW-leeftijd.

Wetgeving collectieve arbeidsovereenkomsten

Een collectieve arbeidsovereenkomst, ook wel CAO genoemd, is een collectief overeenkomst tussen een of meer werkgevers of werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties (denk hierbij aan vakbonden). Hierin worden er afspraken gemaakt over arbeidsvoorwaarden. De Wet CAO regelt wat een CAO inhoud en wie deze mag afsluiten.

Arbeidstijdenwet

De Arbeidstijdenwet stelt de regels omtrent hoe lang werknemers in een periode mogen werken en wanneer zij recht hebben op een pauze. Deze regels gelden dan ook voor iedereen die voor een werkgever werken. Ook stagiairs, uitzendkrachten vallen hieronder. Voor minderjarigen gelden er andere regels.

Arbeidsomstandighedenwet

De overheid wil door middel van deze wet werkgerelateerde ongevallen en ziekten voorkomen. Daarom is in deze, ook wel Arbowet genoemd, Arbeidsomstandighedenwet geregeld waar bedrijven aan moeten voldoen om een veilige en gezonde werkomgeving te bieden.

Wet arbeid en zorg (WAZO)

Deze wet gaat over verlofregelingen waar werknemers recht op hebben. De volgende belangrijke onderwerpen komen aanbod:
o ouderschapsverlof
o kortdurend en langdurend zorgverlof
o calamiteitenverlof
o adoptieverlof
o geboorteverlof
o zwangerschaps- en bevallingsverlof

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Per 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans inwerking getreden. Deze wet brengt belangrijke wijzigingen met zich mee. De WAB moet een arbeidscontract voor onbepaalde tijd veel interessanter maken voor de werkgevers. De overheid wil hiermee flexibele arbeid minder flexibel en minder aantrekkelijk maken. Tegelijkertijd is het ontslagrecht aangepast. Er is een mogelijkheid toegevoegd waarbij werkgevers zich ook op de cumulatiegrond kunnen beroepen. Zo bevat de WAB een reeks aan samenhangende nieuwe maatregelen die in verschillende categorieën te verdelen zijn.   

Neem direct contact op

ontslag telefoon

Mail direct of bel onze Ontslag telefoonlijn
Bel ons op 085 109 4104 (lokaal tarief)
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar
Ook 's avonds!
stel uw ontslag vraag