HetOntslag.nl - specialisten in ontslagzaken
juridisch advies
 • 7 dagen per week bereikbaar
 • ook 's avonds

Transitievergoeding

Wat is een transitievergoeding?

Een transitievergoeding wordt ook wel aangeduid als ontslagvergoeding. Dit is een financiële vergoeding welke de werkgever aan je betaalt bij ontslag. Dit gebeurt op het moment wanneer het arbeidscontract wordt beëindigd. Deze vergoeding is bedoeld om de negatieve gevolgen van de beëindiging van het arbeidscontract in zekere zin te compenseren. Het is daarnaast bedoeld als spaarpot voor de overbruggingsperiode naar een nieuwe baan.

Wanneer heeft u recht op een transitievergoeding?

Eerst was het zo dat je pas na twee jaar werken bij werkgever recht had op een transitievergoeding. Sinds de nieuwe Wet arbeidsmarkt heeft de werknemer vanaf de eerste werkdag al recht op een transitievergoeding. Dit betekent dus dat een werknemer ook in de proeftijd recht heeft op een transitievergoeding.
Om in aanmerking te komen voor een transitievergoeding zijn een aantal voorwaarden van belang. De belangrijkste voorwaarden is dat het initiatief om het arbeidscontract te beëindigen bij de werkgever ligt. Indien dit niet zo is, heb je in de meeste gevallen geen recht op een transitievergoeding. Je hebt dan alleen recht op een transitievergoeding als er ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever is geweest.
Daarnaast zijn er nog een paar andere situaties waarin je recht hebt op een transitievergoeding:

 • Indien je werkgever je gedeeltelijk ontslaat en een contract aanbiedt met minder uren. Dit kan voorkomen als er te weinig werk is of je al langer dan 104 weken arbeidsongeschikt bent. Je kan dan recht hebben op een gedeeltelijke transitievergoeding. Vereist hiervoor is dat Je minimaal 20% minder gaat werken en daarnaast mag dit niet tijdelijk zijn. Indien je zelf hebt verzocht om minder te gaan werken heb je geen recht op een transitievergoeding.
 • Indien je ontslag via het UWV gaat heb je recht op een vergoeding.
 • Indien je ontslag via de kantonrechter gaat heb je recht op een vergoeding.
 • Indien je tijdelijke dienstverband eindigt heb je recht op een transitievergoeding.

Bij een vaststellingsovereenkomst heb je niet per definitie recht op een ontslagvergoeding. In de meeste gevallen is dit echter wel zo. In een vaststellingsovereenkomst wordt meestal wel een soort vergoeding aangeboden.

Wanneer heb ik geen recht op een transitievergoeding?

In de volgende situaties heb je geen recht op een transitievergoeding:

 • als het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
 • als jullie het contract met wederzijds goedvinden beëindigen en de werkgever een ontslagvoorstel heeft;
 • als de werknemer onder de 18 jaar is en maximaal 12 uur werkt;
 • als het ontslag is aangevraagd door de werknemer;
 • als de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt;
 • bij faillissement, surseance van betaling of schuldsanering van de werkgever;
 • werknemer weigert een zelfde of beter aanbod van de werkgever.

Hoogte transitievergoeding

Sinds 2020 heb je  vanaf de eerste dag van je arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding bij ontslag. Dit betekent dus dat je indien je tijdens je proeftijd wordt ontslagen, ook recht heeft op een transitievergoeding.
De hoogte van de transitievergoeding wordt gebaseerd op je bruto maandsalaris en het aantal dienstjaren. Je hebt recht op ⅓ maandsalaris per heel dienstjaar vanaf je eerste werkdag. De transitievergoeding over het resterende deel van de arbeidsovereenkomst wordt berekend volgens de formule: (bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst/ bruto maandsalaris) x (⅓ bruto maandsalaris/12). De maximale transitievergoeding in 2022 is 86.000 euro, Het maximumbedrag wordt jaarlijks aangepast aan de ontwikkeling van de contractlonen.
In de cao kan zijn vastgelegd dat in plaats van een transitievergoeding, de vervangende voorziening geldt. Dit kan vanaf 1 januari 2022 alleen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Voorbeeld berekening transitievergoeding

Voorbeeld 1:
Henk werkt al 20 jaar bij dezelfde werkgever. Hij werkt 9 uur per dag. Hij verdient een bruto maandsalaris (incl. 8% vakantiegeld) van € 3.100,- .De berekening van de transitievergoeding luidt dan als volgt:
Eerst wordt er een berekening gemaakt over het aantal volledig gewerkte jaren. Dit is dus 20 jaar x ⅓ van 3.100 euro = 20.666,67 euro.
Daarna wordt er gekeken naar de resterende dagen en/of maanden. In dit geval zijn er geen resterende dagen en/of maanden, dus is de berekening makkelijk. Henk krijgt als transitievergoeding 20.666,67 euro.

Voorbeeld 2:
Mariska werkt 7 jaar, 8 maanden en 27 dagen bij dezelfde werkgever. Ze werkt 8 uur per dag. Ze verdient een bruto maandsalaris (incl. 8% vakantiegeld) van €2.400,-. De berekening van de transitievergoeding luidt dan als volgt:
Eerst wordt er een berekening gemaakt over het aantal volledig gewerkte jaren. Dit is dus 7 jaar x ⅓ van 2.400 euro= 5.600 euro.
Daarna wordt er gekeken naar de resterende dagen en/of maanden/ In dit geval zijn er 8 maanden en 27 dagen resterend. De transitievergoeding over het resterende deel van de arbeidsovereenkomst wordt berekend volgens de formule: (bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst/ bruto maandsalaris) x (⅓ bruto maandsalaris/12)
Dus (21.514,28 euro/ 2.400 euro) x ((⅓ x 2.400 euro)/12)= 597,62 euro.
Als laatste moeten de twee bedragen worden opgeteld: 5.600 euro + 597,62 euro = 6.197,62 euro bruto krijgt Mariska aan transitievergoeding.

Je kunt uw transitievergoeding berekenen via de rekenhulptransitievergoeding.nl= https://rekenhulptransitievergoeding.nl/

Transitievergoeding in termijnen betalen

Indien de werkgever de transitievergoeding niet in een keer kan betalen, dan is het mogelijk voor de werkgever om de transitievergoeding in termijnen te betalen. Dit kan gespreid over maximaal 6 maanden. Wat voor de werkgever belangrijk is om te weten is dat er wel rente betaald dient te worden over het deel van de transitievergoeding dat nog niet is uitgekeerd.

Kantonrechtersformule in de cao

In de cao kan worden afgeweken van de transitievergoeding. In een aantal cao’s wordt nog steeds gebruikt gemaakt van de kantonrechtersformule. Deze formule pakt vaak hoger uit dan de transitievergoeding. Kijk daarom altijd wat er in de cao geregeld is over de ontslagvergoeding zodat u geen geld misloopt.

Ontslagvergoeding verwijtbaar handelen

Is het ontslag ernstig verwijtbaar aan de werkgever of de werknemer? Dan kan de rechter een ontslagvergoeding vaststellen die hoger of lager is dan de transitievergoeding.

Ontslagvergoeding verwijtbaar handelen

Is het ontslag ernstig verwijtbaar aan de werkgever of de werknemer? Dan kan de rechter een ontslagvergoeding vaststellen die hoger of lager is dan de transitievergoeding.

Werkgever betaald transitievergoeding niet

Het kan voorkomen dat je werkgever de transitievergoeding niet betaalt. Eerst kun je vragen aan de werkgever vragen of hij dit alsnog wil doen. De werkgever kan zoals benoemd ook in termijnen betalen. Indien je er niet met je werkgever uitkomt dan kan je naar de rechter stappen. Je moet binnen 3 maanden na het einde van je contract actie hebben ondernomen door middel van een verzoekschrift indien bij de kantonrechter. Als je langer dan 3 maanden wacht dan vervalt je recht om een verzoekschrift in te dienen en heb je geen recht meer op een transitievergoeding.

Tips and tricks

Heb je te maken met een transitievergoeding? Of is er een vaststellingsovereenkomst aangeboden waarbij de transitievergoeding ook ter sprake komt? Neem dan contact op met ons, wij bespreken met jou de situatie en aan de hand daarvan brengen wij je in contact met een arbeidsrecht advocaat in de buurt. Teken niets of ga nergens akkoord mee zonder kennis te nemen van een arbeidsrecht advocaat! Bel hiervoor op 085 105 20 25.

Neem direct contact op

ontslag telefoon

Mail direct of bel onze Ontslag telefoonlijn
Bel ons op 085 109 4104 (lokaal tarief)
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar
Ook 's avonds!
stel uw ontslag vraag