HetOntslag.nl - specialisten in ontslagzaken
juridisch advies
 • 7 dagen per week bereikbaar
 • ook 's avonds

beëindiging arbeidsovereenkomst

Wordt jouw arbeidsovereenkomst beëindigd? Het kan zo zijn dat jij het hier niet mee eens bent of dat jij vragen hebt omtrent de beëindiging van de arbeidsovereenkomst of de ontslagregeling. Er zijn verschillende manieren voor jouw werkgever om de arbeidsovereenkomst te beeindigen. Het is belangrijk deze ontslagregeling te laten beoordelen door een advocaat. 

Bel ons nu op 085 109 4104 voor directe hulp! 
U belt tegen lokaal tarief.

Vormen van beeindiging 

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren worden beëindigd.

De verschillende manieren zijn:

 • Ontslag tijdens de proeftijd
 • Ontslag met wederzijds goedvinden
 • Ontbindingsverzoek via de kantonrechter
 • Ontslagverzoek via het UWV
 • Ontslag op staande voet
 • Beëindiging van de bepaalde duur overeenkomst
 • Ontslag door faillissement
 • Tussentijdse opzegging van de overeenkomst
 • Opzeggen arbeidsovereenkomst door u zelf

Ontslag tijdens proeftijd

Tijdens de proeftijd kan de werkgever je op elk moment ontslaan. De werkgever kan je tijdens de proeftijd ook ontslaan indien jij ziek bent. Je kan zelf ook op elk moment tijdens de proeftijd ontslag nemen. Er hoeft bij ontslag tijdens proeftijd dus geen opzegtermijn in acht genomen te worden. De proeftijd moet voor werkgever en werknemer even lang zijn. Hoe lang de proeftijd is verschilt per arbeidsovereenkomst. In sommige gevallen is er geen proeftijd mogelijk. Dit is het geval bij tijdelijke overeenkomsten van 6 maanden of korter. Bij tijdelijke overeenkomsten van 6 maanden of tijdelijke overeenkomsten zonder een einddatum is de proeftijd maximaal een maand. In de cao kan in deze gevallen opgenomen zijn dat de proeftijd twee maanden is in plaats van een maand. Bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd of bij tijdelijke overeenkomsten van langer dan 2 jaar is de maximale proeftijd twee maanden.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Als jouw werkgever je wilt ontslaan, kun je ervoor kiezen om mee te werken aan het ontslag. Jouw werkgever doet jou dan een ontslagvoorstel en laat je een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst zien. Het ontslag met wederzijds goedvinden moet altijd het initiatief van de werkgever zijn.
Indien je een voorstel hebt gekregen van jouw werkgever is het belangrijk dat je deze laat beoordelen door een ontslagspecialist. Die kan als geen ander beoordelen of het ontslagvoorstel optimaal is en kan voor jou onderhandelen voor een beter resultaat. Daarnaast wil je zeker weten dat jouw uitkering na de einddatum is veiliggesteld. Het zou vervelend zijn als je na de ontslagdatum problemen krijgt met het UWV. Wij adviseren in geval van ziekte altijd om een  vaststellingsovereenkomst niet te ondertekenen omdat je mogelijk jouw recht op een Ziektewetuitkering verspeelt.
Accepteer jij uiteindelijk het voorstel van de werkgever dan wordt gesproken van ontslag met wederzijds goedvinden. Je hebt twee weken de tijd om terug te komen op het akkoord.

Ontbindingsverzoek kantonrechter

Jouw werkgever kan er ook voor kiezen om naar de kantonrechter te stappen en beëindiging van de arbeidsovereenkomst te vragen.
De kantonrechter kan de arbeidsovereenkomst ontbinden als er sprake is van “gewichtige redenen”. Gewichtige redenen doen zich bijvoorbeeld voor als er sprake is van zodanige veranderingen in de omstandigheden, tussen werkgever en werknemer, dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet wenselijk is. Voorbeelden hiervan zijn een verstoorde arbeidsrelatie, disfunctioneren of een onoplosbaar arbeidsconflict. Daarnaast kan de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter worden beëindigd als er een dringende reden is.

Ontslagverzoek via het UWV

Een ontslagvergunning kan door de werkgever aan het UWV worden gevraagd om de volgende twee redenen:

 • Bedrijfseconomische redenen
 • Langdurige arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of gebrek

Als jouw werkgever een ontslagvergunning aanvraagt bij het UWV dan kun jij je  daar schriftelijk tegen verweren. Indien het UWV de ontslagvergunning verleent dan kan de werkgever de arbeidsovereenkomst schriftelijk opzeggen en moet de opzegtermijn in acht worden genomen. Als jouw ontslag zonder ontslagvergunning wordt ingesteld terwijl dit volgens de wet wel vereist is, dan is het ontslag niet rechtsgeldig.
Het kan zo zijn dat er in jouw cao een ontslagcommissie is ingesteld. Indien dit zo is, regelt de ontslagcommissie het ontslag en niet het UWV.

Ontslag op staande voet

Alleen als er een zeer dringende reden is mag jouw werkgever je op staande voet ontslaan. Veel -ontslag op staande voet- zaken worden later vernietigd door de rechter. Dit komt omdat het bewijs door jouw werkgever moet worden geleverd en er daarnaast altijd rekening moet worden gehouden met jouw persoonlijke omstandigheden. Berust jij je in het ontslag dan eindigt de arbeidsovereenkomst per direct en heb je geen recht op een uitkering. Je bent zelfs schadeplichtig tegenover je werkgever. Vecht daarom een ontslag op staande voet altijd aan en neem direct contact met ons op.

Beëindiging arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur

De arbeidsovereenkomst kan ook eindigen als de overeengekomen duur is verstreken. Jouw werkgever mag maximaal 3 contracten sluiten voor een maximale duur van in totaal 36 maanden. Indien je werkgever jouw arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur wil beëindigen, dan moet hij jou hier tijdig over informeren (aanzegging).
Bij een arbeidsovereenkomst van 6 maanden of langer moet de werkgever minimaal een maand van tevoren schriftelijk aangeven of de arbeidsovereenkomst verlengd wordt. De voorwaarden van de verlenging moeten in de brief staan. Als er niet tijdig wordt aangezegd is de werkgever jou een boete verschuldigd van maximaal een maandsalaris. De arbeidsovereenkomst eindigt dan overigens wel. Ook oproepcontracten of ‘min-max’-arbeidsovereenkomsten vallen onder deze regeling.

Faillissement

Gaat je werkgever failliet dan zal de curator jouw arbeidsovereenkomst opzeggen. De curator moet zich aan de opzegtermijn houden. De opzegtermijn is maximaal 6 weken. 
Indien je werkgever jouw loon niet meer kan betalen, heb jij recht op een faillissementsuitkering. UWV betaalt dan bijvoorbeeld jouw loon, vakantiegeld en openstaande vakantiedagen
Na faillissement heb je mogelijk recht op een WW- uitkering.

Tussentijds opzeggen van de arbeidsovereenkomst

Arbeidscontracten kunnen tussentijds worden opgezegd als hierover een regeling in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. Met zo’n regeling kan de werknemer zijn contract tussentijds opzeggen. Er moet wel rekening worden gehouden met de opzegtermijn. De werkgever daarentegen kan de arbeidsovereenkomst alleen tussentijds opzeggen als hij hiervoor toestemming heeft gekregen van het UWV. Een voorbeeld hiervan is als er sprake is van bedrijfseconomische redenen.

Opzegging arbeidsovereenkomst door jou zelf

Je kunt natuurlijk altijd de arbeidsovereenkomst zelf opzeggen. Je bent wellicht niet tevreden met de baan die je nu hebt of je hebt een andere baan aangeboden gekregen bij een andere werkgever. Je zal dan de opzegtermijn in acht moeten nemen en er rekening mee houden dat je in geval van werkloosheid geen recht hebt op een WW-uitkering.
Ben je statutair directeur of ambtenaar? Dan gelden andere speciale ontslagregels. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst of aanstelling verloopt via andere procedures en regels.

Kosten beëindigen arbeidsovereenkomst

Juridisch advies hoeft niet duur te zijn, zeker niet als je hiermee een betere ontslagregeling krijgt.
In sommige gevallen heb je recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit betekent dat een deel van de kosten voor de advocaat voor jou vergoed worden. Als je in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, moet je zelf eenmalig een eigen bijdrage betalen. De rest wordt door de overheid betaald. 
Daarnaast is het zo dat in veel gevallen de werkgever bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst bereid zal zijn om een bijdrage in jouw kosten van rechtsbijstand te leveren. Vraag jouw ontslagspecialist hoe dit in zijn werk gaat.

Neem direct contact op

ontslag telefoon

Mail direct of bel onze Ontslag telefoonlijn
Bel ons op 085 109 4104 (lokaal tarief)
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar
Ook 's avonds!
stel uw ontslag vraag