HetOntslag.nl - specialisten in ontslagzaken
juridisch advies
  • 7 dagen per week bereikbaar
  • ook 's avonds

Dossier: ontslag op staande voet

Bent u ontslagen op staande voet?
En bent u het er niet mee eens?
De onafhankelijke arbeidsrecht kantoren die deelnemen aan hetontslag.nl kunnen u adviseren in deze situatie. Ze kunnen het (dreigende) ontslag voor u aanvechten.
Lees op deze pagina alles over ontslag op staande voet.

Ontslag op staande voet is een ontslag per direct en wordt ook wel ontslag wegens een dringende reden genoemd. In bepaalde situaties kunnen er zodanige omstandigheden zijn dat het niet meer van partijen verwacht kan worden om de arbeidsovereenkomst voort te zetten. Wanneer sprake is van een dringende reden dan moet de arbeidsovereenkomst direct worden opgezegd. Toestemming van het UWV WERKbedrijf is niet nodig en de opzegtermijnen hoeven niet in acht te worden genomen.

Heeft u een vraag - wij kunnen u helpen

Heeft u een vraag over ontslag op staande voet? Neem dan contact op via
085 109 4104 of via het formulier.

Wettelijke eisen aan ontslag op staande voet

In de wet en de rechtspraak worden vier eisen gesteld aan een ontslag op staande voet:

1. Objectieve dringendheid
Bij een ontslag op staande voet is vereist dat sprake is van een dringende reden. Deze reden moet niet alleen voor de werkgever dringend zijn, maar ook voor een buitenstaander moet deze reden duidelijk dringend te zijn. Er moet sprake zijn van objectieve dringendheid.
Een objectief dringende reden is bijvoorbeeld aanwezig bij een werknemer die zijn werkgever besteelt of bedreigt. Het is voor iedereen duidelijk dat in deze situatie sprake is van een dringende reden. Hierover zal weinig twijfel bestaan.
Er zijn echter ook situaties denkbaar waarin deze objectiviteit van het gegeven ontslag niet zo duidelijk is. Denk hierbij aan een werknemer die zich meerdere malen heeft verslapen. Levert dit grond op voor een ontslag op staande voet? De werkgever kan dit feit heel erg vinden, maar een buitenstaander kan oordelen dat het niet zo vaak was en dat dit feit niet ernstig genoeg is voor een ontslag op staande voet. Of dit feit objectief een dringende reden oplevert, is dan dus maar zeer de vraag.
Per situatie is het verschillend of een voor de werkgever dringende reden ook objectief een dringende reden is en een ontslag op staande voet rechtvaardigt.

2. Subjectieve dringendheid
De dringende reden bij een ontslag op staande voet moet ook subjectief een dringende reden zijn. Dit betekent dat de werkgever die een werknemer op staande voet wil ontslaan deze reden zelf ook als dringend moet ervaren.
Een werkgever die een werknemer wil ontslaan wegens een dringende reden moet dit direct doen. Het is mogelijk om een werknemer eerst voor een korte periode te schorsen voor nader onderzoek, maar deze periode kan niet te lang duren. Als de periode tussen het betreffende feit en een op staande voet gegeven ontslag te lang duurt, dan kan geoordeeld worden dat de werkgever het feit kennelijk zelf toch niet als een dringende reden ervaart.

3. Direct melden van de reden
Een werkgever moet aan de werknemer die op staande voet wordt ontslagen duidelijk maken wat de reden of redenen van het ontslag zijn. Deze melding moet direct tijdens het ontslag gedaan worden en bij voorkeur schriftelijk worden toegelicht.
Een werkgever is verplicht om tijdens het gesprek waarbij de werknemer op staande voet wordt ontslagen direct alle redenen voor ontslag te noemen. De gronden voor ontslag mogen niet in een later stadium worden aangevuld. Alles moet direct op tafel worden gelegd.
Bent u op staande voet ontslagen maar heeft uw werkgever de reden hiervan niet genoemd dan is het raadzaam dat u zo snel mogelijk het ontslag nietig laat verklaren.

Wilt u het ontslag nietig laten verklaren, neem dan direct contact op via 085 109 4104 of via het formulier.

4. Persoonlijke omstandigheden
Bij de beoordeling of er sprake is van een dringende reden die een ontslag op staande voet rechtvaardigt, moeten ook persoonlijke omstandigheden worden meegenomen.
Bij deze persoonlijke omstandigheden wordt gekeken naar de aard en de ernst van de dringende reden, de aard van de arbeidsovereenkomst, de duur van de arbeidsovereenkomst en de manier waarop de werknemer zijn arbeid heeft gedaan. Daarnaast moeten ook privé-omstandigheden van de werknemer worden bekeken en de gevolgen die een ontslag op staande voet met zich meebrengt voor de werknemer.
Door al deze persoonlijke omstandigheden mee te nemen en te wegen kan vervolgens bepaald worden of er sprake is van een dringende reden die in dit specifieke geval een ontslag op staande voet rechtvaardigt.

Als u wordt geconfronteerd met een ontslag op staande voet, dan is het van groot belang dat u direct contact opneemt met één van onze ontslag advocaten.

Neem direct contact op via 085 109 4104 of via het formulier.

Wat te doen bij ontslag op staande voet?

Het is van groot belang om direct contact op te nemen met een advocaat omdat snel handelen van het grootste belang is.
Als u het niet eens bent met het ontslag op staande voet, dan moet u binnen 2 maanden actie ondernemen. Na deze periode is het ontslag definitief.
Er zijn twee mogelijkheden om bezwaar te maken tegen het ontslag.
1. Een beroep doen op de vernietigbaarheid van het ontslag
2. Een beroep doen op de onregelmatigheid van het ontslag

1.U kunt een beroep doen op de vernietigbaarheid van het ontslag op staande voet.
Hierbij laat u weten dat het ontslag naar uw mening ongeldig is en om die reden vernietigd moet worden. Uw bent van mening dat de arbeidsovereenkomst nog steeds van kracht is en dat u recht heeft op doorbetaling van uw loon.

2. U kunt een beroep doen op de onregelmatigheid van het ontslag op staande voet.
Hierbij gaat u akkoord met het ontslag, maar u vindt dat u recht heeft op een schadevergoeding gezien de onregelmatigheid van het ontslag.

In beide gevallen kunt u eerst proberen met de werkgever tot overeenstemming te komen in de vorm van een vaststellingsovereenkomst. Maar kunt u geen overeenstemming bereiken met uw werkgever, dan zult u een gerechtelijke procedure moeten starten bij de kantonrechter.
Bent u het niet eens met de uitspraak van de kantonrechter? Dan kunt u hiertegen in hoger beroep gaan. Let op: ook uw werkgever kan in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van de kantonrechter.

Tot slot

Het is in ieder geval raadzaam om contact op te nemen met een ontslag advocaat. Het is belangrijk om in het oog te houden dat bij ontslag op staande voet geen recht op een WW-uitkering bestaat. De werknemer is dan namelijk verwijtbaar werkloos geworden.

Neem direct contact op

ontslag telefoon

Mail direct of bel onze Ontslag telefoonlijn
Bel ons op 085 109 4104 (lokaal tarief)
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar
Ook 's avonds!
stel uw ontslag vraag